Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") souhlasí, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Získání a zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 . Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně adresa jiného místa pro doručení zásilky, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, příp. jméno firmy (dále jen „osobní údaje“). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a v souladu s účelem dohodnutým v kupní smlouvě. Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu odbavení Vaší objednávky a dále pak ještě po dobu dalších 10 let, protože nám to přikazují zákony ČR (například: 563/1991 sb. O účetnictví, 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty).

Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Může se jednat o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu a IP adresa. IP adresa se získává jakožto průkazní materiál pro udělení souhlasu. V případě registrace uživatelského účtu se bude jednat i o údaje stejné jako jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy (viz výše). Osobní údaje získané na základě souhlasu budeme zpracovávat maximálně po dobu 3 let od data udělení souhlasu. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Našimi zpracovateli jsou například dopravní společnosti (DPD, aj.), e-shopová platforma Banan, účetní společnost a další. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty informace, které jsou nutné pro plnění jejich role.

Práva kupujícího a všech subjektů, které poskytly své osobní údaje EKKO SISTERS s.r.o., jsou upraveny v Kapitole III. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Mezi tato práva patří například „Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“ (článek 15) - požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě, že se jedná o opakovanou žádost v daném roce. Dále se jedná o „Právo na výmaz („právo být zapomenut“)“ (článek 17), nicméně toto právo není absolutní, osobní údaje je možné smazat pouze tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ve vašem zařízení ukládají informace o Vaší návštěvě. Tyto soubory jsou nedílnou součástí všech elektronických obchodů a nefungoval by bez nich např. nákupní košík či přihlášení. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Prodávající a kupující potvrzují, že kupující od prodávajícího obdržel před získáním jeho osobních údajů všechny informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a také informace týkající se práv subjektu údajů dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.